• Telefoonnummer: 0318-545034
  • Email: info@easykeukens.nl

Privacy verklaring

UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS

Easy keukens, gevestigd Inductorstraat 26a. 3903 KB Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens
Easy keukens, gevestigd inductorstraat 26a, 3903 KB  Veenendaal, telefoonnummer  0318-545034.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Easy keukens verwerkt uw persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens  die wij verwerken.
Voor en achternaam
Adres, postcode, woonplaats
Project adres (indien dit een ander adres is)
Telefoonnummers
E-mailadres
Naam onderneming
Website
Functie

Geautomatiseerde besluitvorming
Easy keukens gebruikt geen  geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma,s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Juistheid van gegevens
Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening, vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens dan wel die van andere betrokkene(n) wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Easy keukens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens  worden verzameld tot maximaal 20 jaar nadat een werkopdracht is afgerond. Deze bewaartermijn is vastgelegd op basis van de maximale looptijd van (indien mogelijk af te sluiten) verzekerde garantie op materialen, e.d.

Delen van persoonsgegevens met derden
Easy keukens deelt  persoonsgegevens  uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Easy keukens gebruikt geen technische, of andere functionele cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te  zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  door Easy keukens, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage , correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@easykeukens.nl
Om er zekere van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie  weken, op uw verzoek.

Easy keukens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Easy keukens neemt de bescherming van uw gegevens  serieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact met ons op via info@easykeukens.nl